[مدیریت سایت]
تعرفه خطوط اختصاصی

تعرفه خطوط اپراتور 1000

نمایندگان (ریال) کاربران (ریال) ارقام: نمونه شماره: ردیف:
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
125.000 255.000 135,000 300,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
320.000 605.000 350,000 700,000 13 1000XXXXXXXXX 2
605.000 1.210.000 700,000 1,400,000 12 1000XXXXXXXX 3
1.210.000 2.310.000 1,400,000 2,700,000 11 1000XXXXXXX 4
1.510.000 3.520.000 1,800,000 4,000,000 10 1000XXXXXX 5
2.260.000 4.520.000 2,500,000 5,000,000 9 1000XXXXX 6
3,030,000 6,040,000 3,500,000 7,000,000 8 1000XXXX 7

تعرفه خطوط اپراتور 3000

نمایندگان  (ریال) کاربران (ریال) ارقام: نمونه شماره: ردیف:
140.000 150,000 14 30002666XXXXXX 1
810.000 900.000 12 30002666XXXX 2
910.000 1.000.000 10 30002666XX 3

تعرفه خطوط اپراتور 5000

نمایندگان (ریال) کاربران (ریال) ارقام: نمونه شماره: ردیف:
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
100.000 200.000 110,000 240,000 14 50001XXXXXXXXX 1
260.000 550.000 300,000 650,000 13 50001XXXXXXXX 2
605.000 1.000.000 700,000 1,200,000 12 50001XXXXXXX 3
1.210.000 1,800,000 1,350,000 2,200,000 11 50001XXXXXX 4
1.510.000 2,500,000 1,800,000 3,000,000 10 50001XXXXX 5
2.000.000 3,400,000 2,200,000 4,000,000 9 50001XXXX 6
2,550,000 4,200,000 3,000,000 5,000,000 8 50001XXX 7

تعرفه خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
خیلی رند رند نیمه رند غیررند خیلی رند رند نیمه رند غیررند
استعلام شود 3,300,000 2,800,000 2,300,000 1,800,000 استعلام شود 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 12 1
استعلام شود 9,500,000 6,500,000 4,500,000 3,500,000 استعلام شود 10,000,000 7,000,000 5,000,000 4,000,000 10 2
استعلام شود 13,000,000 9,000,000 7,500,000 6,500,000 استعلام شود 15,000,000 10,000,000 8,000,000 7,000,000 9 3
استعلام شود 23,000,000 14,500,000 13,000,000 11,000,000 استعلام شود 25,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 8 4

نام کاربری : *
گذرواژه : *

ورود به پنل   ثبت نام


خبرنامه پیامکی

شماره همراه:
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:

مشتریان

شرکت فناوری داده موج فکر
شرکت فناوری داده موج فکر

شرکت داده گستر سپهر البرز
شرکت داده گستر سپهر البرز


طراحی و پشتیبانی موج فکر